TIN TỨC & SỰ KIỆN

Thông tư hướng dẫn của Bộ LĐXH về đào tạo liên thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 55/2012/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012

 THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục ; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Sau khi có ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 4420/LĐTBXH-TCDN ngày 28 tháng 11 năm 2012 về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng,  đại học:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2013. Thông tư này thay thế Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Thông tư liên tịch số 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 10 năm 2010 liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học và Điều 2 Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc đại học quốc gia, giám đốc đại học vùng, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường trung cấp nghề chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUY ĐỊNH

Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Văn bản này quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học bao gồm: điều kiện tổ chức, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký và thẩm quyền quyết định đào tạo liên thông; tuyển sinh và tổ chức đào tạo; nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học đào tạo liên thông; nghĩa vụ và quyền của người học; chế độ báo cáo, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm.
 2. Quy định này áp dụng đối với các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học); các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đào tạo liên thông

 1. Đào tạo liên thông là biện pháp tổ chức đào tạo trong đó người học được sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở trình độ cao hơn cùng ngành đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành đào tạo hay trình độ đào tạo khác.
 2. Đào tạo liên thông được tổ chức theo hình thức chính quy hoặc vừa làm vừa học.
 3. Đào tạo liên thông từ xa được quy định trong quy chế riêng.

Điều 3. Mục đích đào tạo liên thông

Tạo cơ hội học tập cho người học và phát triển ngành, nghề phù hợp với nhu cầu xã hội, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong đào tạo và đảm bảo công bằng trong giáo dục.

Chương II

ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN

QUYẾT ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

Điều 4. Điều kiện tổ chức đào tạo liên thông

Cơ sở giáo dục đại học có đủ các điều kiện sau đây được tổ chức đào tạo liên thông:

 1. Có quyết định giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo chính quy trình độ cao đẳng, đại học của ngành đào tạo liên thông.
 2. Có báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục đại học và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
 3. Đã công bố chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trên trang thông tin của trường theo quy định.
 4. Có Hội đồng để xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và các khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học (sau đây gọi là Hội đồng đào tạo liên thông).
 5. Đã tổ chức đào tạo theo tín chỉ trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy đối với cơ sở giáo dục đại học đăng ký đào tạo liên thông chính quy.

Điều 5. Hồ sơ, trình tự và thủ tục đăng ký đào tạo liên thông

 1. Hồ sơ đăng ký đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề lên trình độ đại học; từ trung cấp nghề lên trình độ cao đẳng và từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học gồm có:
 2. a) Tờ trình đăng ký đào tạo liên thông. Nội dung tờ trình phải nêu rõ: ngành và trình độ đăng ký đào tạo liên thông; nhu cầu đào tạo; tổ chức đào tạo; đối tượng, điều kiện tuyển sinh; hình thức đào tạo; dự kiến chỉ tiêu đào tạo; điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và những cam kết đảm bảo chất lượng;
 3. b) Bản sao các quyết định mở ngành đối với những ngành đăng ký đào tạo liên thông và quyết định thành lập Hội đồng đào tạo liên thông để xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ của người học; báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục đại học và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; minh chứng tổ chức đào tạo theo tín chỉ trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy đối với cơ sở giáo dục đại học đăng ký đào tạo liên thông chính quy; địa chỉ công bố chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng trong đào tạo;
 4. c) Số bộ hồ sơ: 01 bộ.
 5. Trình tự, thủ tục đăng ký đào tạo liên thông:
 6. a) Hồ sơ đăng ký đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề lên trình độ đại học, trung cấp nghề lên trình độ cao đẳng và cao đẳng nghề lên trình độ đại học được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 7. b) Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét ra quyết định giao nhiệm vụ đào tạo liên thông hoặc trả lời bằng văn bản về việc chưa giao nhiệm vụ đào tạo liên thông cho cơ sở giáo dục đại học trong thời gian không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 6. Thẩm quyền quyết định đào tạo liên thông

 1. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng hoặc từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học.
 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề lên trình độ đại học, từ trình độ trung cấp nghề lên trình độ cao đẳng, từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học.

Chương III

TUYỂN SINH VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

Điều 7. Điều kiện về văn bằng dự thi đào tạo liên thông

 1. Người dự thi đào tạo liên thông phải có một trong các văn bằng sau:
 2. a) Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;
 3. b) Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;
 4. c) Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;
 5. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề phải là người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 6. Đối với các ngành, nghề đặc thù khi tổ chức đào tạo liên thông, cơ sở giáo dục đại học hoặc bộ quản lý ngành có thể quy định thêm các điều kiện khác để đảm bảo chất lượng đào tạo nhưng không thấp hơn các quy định tại Thông tư này và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận.

Điều 8. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học của cơ sở giáo dục đại học. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy không vượt quá 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy hằng năm của cơ sở giáo dục đại học.
 2. Cơ sở giáo dục đại học phải công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo, hình thức đào tạo liên thông trong thông báo tuyển sinh.

Điều 9. Tuyển sinh

 1. Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy:
 2. a) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi 3 môn gồm: một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề). Cơ sở giáo dục đại học tự ra đề thi và xác định điểm trúng tuyển;
 3. b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi tuyển các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm;
 4. c) Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 5. Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học:
 6. a) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi 3 môn: Một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề). Cơ sở giáo dục đại học tự ra đề thi và xác định điểm trúng tuyển;
 7. b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp tính đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học hình thức vừa làm vừa học;
 8. c) Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 9. Cơ sở giáo dục đại học quy định và công bố công khai cho các thí sinh dự thi liên thông về các tiêu chí và quy trình công nhận kết quả học tập; các môn thi và các yêu cầu cụ thể đối với từng môn thi cho từng đối tượng được quy định tại khoản 1, 2 Điều này.

Điều 10. Thời gian đào tạo liên thông

 1. Thời gian đào tạo được xác định trên cơ sở học phần và khối lượng tích lũy quy định cho từng chương trình và trình độ đào tạo theo niên chế hoặc tín chỉ.
 2. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học công bố công khai thời gian đào tạo liên thông đối với các đối tượng tuyển sinh và chương trình, trình độ đào tạo theo đề nghị của Hội đồng đào tạo liên thông.

Điều 11. Chương trình đào tạo và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập

 1. Chương trình đào tạo đối với người học liên thông theo hình thức chính quy là chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học chính quy đang áp dụng tại cơ sở giáo dục đại học. Chương trình đào tạo đối với người học liên thông theo hình thức vừa làm vừa học là chương trình đào tạo hình thức vừa làm vừa học đang áp dụng tại cơ sở giáo dục đại học.
 2. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng đào tạo liên thông, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, văn bằng, kết quả học tập đã có của người học để quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học và công bố công khai trước khi tổ chức đào tạo.

Điều 12. Tổ chức đào tạo liên thông

 1. Đào tạo liên thông chính quy được tổ chức, quản lý theo các quy định hiện hành của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Đào tạo liên thông chính quy phải tập trung toàn bộ thời gian tại cơ sở giáo dục đại học được phép đào tạo liên thông để thực hiện chương trình đào tạo. Sinh viên hệ liên thông chính quy học chung, thi hết môn và thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp cùng với sinh viên hệ chính quy.
 2. Đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học được thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.

Điều 13. Văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm

 1. Người học liên thông sau khi kết thúc chương trình đào tạo, nếu đủ điều kiện theo quy định thì được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học phù hợp với trình độ đào tạo.
 2. Người học liên thông theo hình thức chính quy được cấp bằng tốt nghiệp chính quy; Người học liên thông hình thức vừa làm vừa học được cấp bằng tốt nghiệp vừa làm vừa học.
 3. Bảng điểm của người học liên thông phải ghi đầy đủ kết quả học tập trong thời gian đào tạo liên thông và các môn học, học phần cùng số tín chỉ hay đơn vị học trình của trình độ trước đã được thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học công nhận.

Chương IV

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỔ

CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG; TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN

Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học tổ chức đào tạo liên thông

 1. Tổ chức đào tạo liên thông theo các quy định tại Thông tư này.
 2. Quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học trên cơ sở so sánh, đối chiếu mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của ngành/nghề đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, khối lượng kiến thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá của chương trình trung cấp nghề, cao đẳng nghề.
 3. Công bố trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học thông tin: các quy định về tuyển sinh, tổ chức đào tạo; các ngành đào tạo liên thông; chuẩn đầu ra của ngành đào tạo; chương trình đào tạo; kế hoạch đào tạo; phương pháp đánh giá; các điều kiện đảm bảo chất lượng; học phí.
 4. Thực hiện các yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
 5. Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và công tác quản lý, phục vụ của cơ sở giáo dục đại học.
 6. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện đào tạo liên thông qui định tại Điều 18 Quy định này.
 7. Được tổ chức đào tạo liên thông khi đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 4 của Quy định này.
 8. Được liên kết đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học theo quy định về liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hiện hành.

Điều 15. Trách nhiệm cung cấp thông tin

Các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, cao đẳng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ sở giáo dục đại học đào tạo liên thông về: mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định chất lượng giáo dục được cơ quan quản lý có thẩm quyền xác nhận, để làm cơ sở cho việc công nhận giá trị kết quả học tập, miễn trừ các học phần đã học cho người học.

Chương V

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI HỌC

Điều 16. Nhiệm vụ của người học

 1. Nộp hồ sơ cho cơ sở giáo dục đại học theo quy định; xuất trình bản chính các văn bằng hoặc chứng chỉ đã được cấp để đối chiếu với bản sao.
 2. Đóng học phí theo quy định của cơ sở giáo dục đại học.
 3. Tuân thủ những quy định hiện hành về đào tạo liên thông quy định tại Thông tư này.
 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 17. Quyền của người học

 1. Được cung cấp đầy đủ thông tin về: điều kiện dự thi; chương trình đào tạo; kết quả chuyển đổi kết quả học tập để miễn trừ khối lượng kiến thức đã có; hình thức thi kiểm tra; đánh giá; quy chế đào tạo; quy chế học sinh, sinh viên; chuẩn đầu ra; học phí; văn bằng tốt nghiệp.
 2. Được cơ sở giáo dục đại học bảo đảm các điều kiện đào tạo với chất lượng như đã thông báo tuyển sinh và chuẩn đầu ra đã công bố.
 3. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Chương VI

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 18. Chế độ báo cáo

 1. Cơ sở giáo dục đại học phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về lịch thi tuyển sinh liên thông trước 2 tháng để tổ chức giám sát, kiểm tra.
 2. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, cơ sở giáo dục đại học báo cáo kết quả tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp trong năm và kế hoạch tuyển sinh năm sau.
 3. Cơ sở giáo dục đại học không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo không đúng sự thật theo yêu cầu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 18 này sẽ bị đình chỉ tuyển sinh đào tạo liên thông.

Điều 19. Hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát

 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, thanh tra thi tuyển sinh và tổ chức đào tạo liên thông của các cơ sở giáo dục đại học theo quy định hiện hành.
 2. Sở Giáo dục và Đào tạo là đầu mối giúp uỷ ban nhân dân tỉnh/thành kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc thực hiện Quy định về đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học đối với các lớp liên kết đặt tại địa phương; phát hiện và báo cáo kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo những trường hợp vi phạm Quy định về đào tạo liên thông của các đơn vị tham gia liên kết tại địa phương quản lý.
 3. Các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm tự thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo của cơ sở mình theo quy định hiện hành.

Điều 20. Xử lý vi phạm

 1. Người học bị phát hiện có sai phạm trong tuyển sinh hoặc quá trình đào tạo, khai man hồ sơ bị buộc thôi học, thu hồi bằng tốt nghiệp.
 1. Người học bị phát hiện có sai phạm trong tuyển sinh hoặc quá trình đào tạo, khai man hồ sơ bị buộc thôi học, thu hồi bằng tốt nghiệp.
 2. Cơ sở giáo dục đại học tổ chức đào tạo liên thông, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học và những người tham gia tuyển sinh, tổ chức đào tạo nếu vi phạm các quy định về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp phát văn bằng, tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
 3. Cơ sở giáo dục đại học tổ chức tuyển sinh và đào tạo liên thông khi chưa có quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy định này sẽ bị đình chỉ đào tạo liên thông tùy theo mức độ vi phạm, thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành.
 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo các cơ sở giáo dục đại học vi phạm quy định về đào tạo liên thông.

Điều 21. Chế độ lưu trữ

 1. Tất cả bài thi, hồ sơ và kết quả tuyển sinh của thí sinh, cơ sở giáo dục đại học phải bảo quản và lưu trữ theo quy định của Pháp lệnh lưu trữ.
 2. Kết quả công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học phải bảo quản và lưu trữ sau 3 năm kể từ ngày được cấp bằng;
 3. Bảng điểm và quyết định công nhận tốt nghiệp, sổ gốc cấp văn bằng lưu trữ theo quy định hiện hành.

Điều 22. Quy định chuyển tiếp

 1. Đối với các khóa tuyển sinh đào tạo liên thông trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, cơ sở giáo dục đại học thực hiện đào tạo liên thông theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư liên tịch số 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 10 năm 2010 liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.
 2. Các cơ sở giáo dục đại học rà soát đảm bảo các điều kiện tổ chức đào tạo liên thông quy định tại Điều 4 Quy định này, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 6 năm 2013.

CÁC TIN KHÁC

Prev Next

TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG MÙA HÈ 2019

TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG MÙA HÈ 2019

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN -----o0o----- Số: 10-19/TB-CĐSG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----o0o-----   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 2 năm 2019   THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG MÙA HÈ 2019   Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng Sài Gòn thông báo về việc tuyển sinh hệ Cao đẳng mùa Hè 2019 như sau: 1.         Mã trường: CĐĐ0209 2.         Ngành tuyển sinh:   STT Ngành/Chuyên ngành Mã ngành   Công nghệ thông tin -Lập trình máy tính -Quản trị mạng   6480207 6480209   Quản trị kinh doanh -Kế toán doanh nghiệp -Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ   6340302 6340417   3.         Hình thức tuyển sinh: Xét...

Lễ Khai Giảng Theo Phong Cách “Cô Ba Sài Gòn” Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sài Gòn

Lễ Khai Giảng Theo Phong Cách “Cô Ba Sài Gòn” Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sài Gòn

Ngày 20/10vừa qua,lễ khai giảng chào đón tân sinh viên Cao Đẳng Sài Gòn năm học 2018 -2019 đã diễn ra trong không khí sôi nổi với sự tái hiện hình ảnh của Sài Gòn thập niên 1960s cùng những hoạt động thú vị và ý nghĩa. Buổi lễ vinh hạnh đón nhận sự tham dự của TS TS Kurt Ewen - Phó Hiệu trưởng của CĐCĐ Houston, Hoa Kỳ, lãnh đạo Liên minh các doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam VNITO, đại diện các đơn vị tuyển dụng cũng như toàn thể các giảng viên, cán bộ, nhân viêntrường Cao...

TÂN SINH VIÊN CAO ĐẲNG SÀI GÒN TƯNG BỪNG GIAO LƯU NGÀY SINH HOẠT ĐỊNH HƯỚNG

TÂN SINH VIÊN CAO ĐẲNG SÀI GÒN TƯNG BỪNG GIAO LƯU NGÀY SINH HOẠT ĐỊNH HƯỚNG

Sáng nay (14-09-2018), gần 200 tân sinh viên của trường Cao đẳng Sài Gòn đã nô nức đến trường để tham dự ngày hội sinh hoạt định hướng cho năm học mới 2018-2019. Suốt buổi sinh hoạt, điều khiến các tân sinh ấn tượng nhất chính là môi trường học tập hiện đại, tác phong chuyên nghiệp của các sinh viên, nhân viên và giảng viên của trường.   Cao đẳng “chất nhất quả đất” Đó là nhận xét của hầu hết các bạn tân sinh viên khi tham gia buổi sinh hoạt định hướng của trường Cao đẳng Sài Gòn, lô...

Buổi Sinh Hoạt Định Hướng Cao Đẳng Sài Gòn

Nội Dung Buổi Sinh Hoạt Đinh Hướng Thời gian: 8:30 - 10:50 Địa điểm: Rom 410 STT THỜI GIAN THỜI LƯỢNG NỘI DUNG 1 8:30-9:00 30' Đón tiếp: - Checkin kí tên nhận áo thun + balo - Chụp hình checkin (backdrop Facebook) - CLB chiêu mộ thành viên 2 9:00 - 9:10 10' Văn nghệ mở màn (2 bài) 3 9:10   Giới thiệu chương trình 4 9:10 - 9:15 5' Giới thiệu đại biểu, giáo viên chủ nhiệm  5 9:15 - 9:20 5' Phát biểu chào mừng của đại diện Trường 6 9:20- 9:35 15' Phổ biến học vụ 7 9:35 - 9:50 15' Phổ biến chính sách, công tác hỗ trợ sinh viên 8 9:50 - 10:10 20' Giải đáp thắc mắc của sinh viên 9 10:10 - 10:20 10' Trao giải sinh viên mới: + 10 Thành tích xuất sắc nhất + Minigame Face...

Chương trình khuyến học Cao Đẳng Sài Gòn

1. MỤC ĐÍCH Khuyến khích các bạn học sinh đăng ký nhập học chương trình Cao đẳng Sài Gòn khi tham gia vào các sự kiện của Cao đẳng Sài Gòn 2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA Học sinh THPT lớp 12 tham gia vào các sự kiện của Cao đẳng Sài Gòn 3. GIÁ TRỊ Giảm 10% học phí cho toàn bộ chương trình học 3 năm tại Cao đẳng Sài Gòn (3 triệu/3 năm) 4. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI Học sinh THPT lớp 12 tham gia vào các sự kiện của Cao đẳng Sài Gòn và nhận được voucher chương trình khuyến học 5. QUY...

Cận cảnh các phòng Lab hiện đại tại trường Cao Đẳng Sài Gòn

Cận cảnh các phòng Lab hiện đại tại trường Cao Đẳng Sài Gòn

Với hơn 60% thời lượng môn học là thực hành chuyên sâu, trường Cao Đẳng Sài Gòn luôn cải tiến nội dung giảng dạy sát với thực tiễn, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. Trở thành sinh viên Cao Đẳng Sài Gòn, các bạn sẽ có cơ hội được tiếp cận các phòng Lab thực hành hiện đại và chuyên nghiệp bậc nhất. Coffee Lab Đây là phòng Lab dành cho sinh viên đam mê kinh doanh muốn hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp. Sinh viên sẽ tự kêu gọi vốn đầu tư, tự thiết kế, tự làm...

Hoạt động ngoại khóa của sinh viên

Hoạt động ngoại khóa của sinh viên

Học tập là mục tiêu hàng đầu đối với mỗi sinh viên, nhưng đó không phải là điều duy nhất. Trên thực tế, việc tham gia các hoạt động ngoại khóa không chỉ góp phần làm tăng hiệu quả học tập mà còn giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm, mang lại kinh nghiệm bổ ích và quý giá trong cuộc sống. Trường Cao Đẳng Sài Gòn luôn khuyến khích và tạo cơ hội để các bạn khám phá, phát huy tố chất và kỹ năng của bản thân một cách toàn diện. CLB Võ Vovinam Học Vovinam, sinh viên không...

CHƯƠNG TRÌNH GÓI ĐẦU TƯ GIÁO DỤC 0 ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH GÓI ĐẦU TƯ GIÁO DỤC 0 ĐỒNG

Với mục tiêu mang đến cho phụ huynh và sinh viên giải pháp hỗ trợ tài chính tối ưu, trường Cao Đẳng Sài Gòn tổ chức Chương trình GÓI ĐẦU TƯ GIÁO DỤC 0 ĐỒNG năm học 2018. Chương trình giúp phụ huynh và sinh viên tiết kiệm một khoản chi phí đầu tư thông minh cho tương lai. Sau khi đóng một lần toàn bộ học phí 3 năm (30.000.000 VNĐ), sinh viên bắt đầu quá trình học tập tại trường Cao Đẳng Sài Gòn. Học phí sẽ được hoàn lại 100% sau khi sinh viên tốt nghiệp. 1.   Quyền lợi đặc biệt dành...

Hơn 500 trường cao đẳng, trung cấp chuyển về Bộ Lao động

Hơn 500 trường cao đẳng, trung cấp chuyển về Bộ Lao động

Từ ngày 1/1/2017, Bộ Lao động sẽ quản lý nhà nước lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, trừ các trường sư phạm, ngành đào tạo giáo viên. Chiều 9/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bàn giao công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Chức năng quản lý nhà nước đối với 201 trường cao đẳng, 303 trường trung cấp chuyên nghiệp; hồ sơ quản lý về giáo dục nghề nghiệp; các đề án, dự án về giáo dục nghề nghiệp; nhiệm vụ xây dựng, thực hiện đề án...

Thông tư hướng dẫn của Bộ LĐXH về đào tạo liên thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2012/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy...

Trúng tuyển đại học/ cao đẳng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự

Trúng tuyển đại học/ cao đẳng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ thiêng liêng, trên hết và trước hết. Với qui định mới về việc nhập ngũ, nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ cần lưu ý để chấp hành nghiêm chỉnh. Ngày 22/1/2013, Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập...

Chương Trình “Đón Bạn Học Mới – Nhận Thưởng Hấp Dẫn”

Với mục đích khuyến khích sinh viên giới thiệu bạn học tại Trường Cao Đẳng Sài Gòn, Trường tổ chức chương trình “Đón Bạn Học Mới – Nhận Thưởng Hấp Dẫn”. Đối tượng tham gia chương trình là Sinh Viên (SV) đang theo học hoặc cựu SV Trường Cao Đẳng Sài Gòn. Chương trình diễn ra vào đơt tuyển sinh Học kì Mùa Thu 2012 từ 02/07/2012 cho đến 15/09/2012 (Khai giảng: ngày 17/09/2012). SV sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn khi giới thiệu bạn bè hoặc người thân đến học tại Trường Cao Đẳng Sài Gòn. Một SV...

Sinh viên Trường Cao Đẳng Sài Gòn đạt giải trong hội thi tay nghề trẻ TP.HCM năm 2012

Sinh viên Trường Cao Đẳng Sài Gòn đạt giải trong hội thi tay nghề trẻ TP.HCM năm 2012

Sau 3 ngày diễn ra hội thi tay nghề trẻ thành phố, chiều ngày 18/5, tại Trường Cao Đẳng TP.HCM, Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội TP.HCM đã tổ chức Lễ Tổng Kết Hội thi tay nghề trẻ TP.HCM năm 2012. Với gần 200 thí sinh tham gia tranh tài ở 16 nghề đã có 86 thí sinh đạt giải. Trong đó, có 19 thí sinh đạt giải nhất, 18 thí sinh đạt giải nhì, 20 thí sinh đạt giải ba và 29 thí sinh đạt giải khuyến khích. Riêng Trường Cao Đẳng Sài Gòn trong 6 thí sinh...

Sinh viên Trường Cao Đẳng Sài Gòn tham dự Hội thi tay nghề trẻ TP.HCM năm 2012

Sinh viên Trường Cao Đẳng Sài Gòn tham dự Hội thi tay nghề trẻ TP.HCM năm 2012

Chiều ngày 7/5 vừa qua, tại Trường Cao Đẳng TP.HCM đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thi tay nghề trẻ TP.HCM do Sở LĐTB&XH tổ chức. Hội thi lần này có tổng cộng 30 đơn vị đăng ký dự thi 16 ngành nghề với 199 thí sinh. Trường Cao Đẳng Sài Gòn có 6 thí sinh tham dự với ngành nghề dự thi như: Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin, Thiết kế trang Web, Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin. Hội thi nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào phát triển kỹ năng, kỹ xảo...

Trường Cao Đẳng Sài Gòn lần đầu tiên đón nhận 430 tân sinh viên cho năm học mới

Trường Cao Đẳng Sài Gòn lần đầu tiên đón nhận 430 tân sinh viên cho năm học mới

  Sáng ngày 07/09/2009, tại hội trường Công Viên Phần Mềm Quang Trung, trường Cao Đẳng Sài Gòn đã long trọng tổ chức Lễ Khai Giảng Khoá I niên khóa 2009-2012 cho các lớp cao đẳng của các ngành Lập trình máy tính, Sửa chữa máy tính, Quản trị mạng và Kế toán doanh nghiệp. Đây là khóa học đầu tiên đánh dấu bước phát triển mới của trường Cao Đẳng Sài Gòn. Đến dự Lễ Khai Giảng về phía các Sở Ngành có ông Nguyễn Thành Hiệp -Trưởng phòng Dạy nghề Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Ban giám...

Lễ hội Halloween

Lễ hội Halloween

Là một trong những đêm nhạc hoành tráng và đặc biệt nhất mà chúng tôi từng làm, Halloween thực sự đã gây được tiếng vang lớn đối với các bạn sinh viên mặc dù vẫn còn khá nhiều điều thiếu sót. Năm nay, chúng tôi chọn làm nền chủ đạo cho chương trình chính là Rock. Với âm thanh mạnh mẽ, giọng hát đầy nội lực, các bước nhảy điêu luyện, các Rocker và Dancer đã hâm nóng đêm hội.   Khán phòng lại càng như bùng nổ khi nhóm nhảy Big South và Rocker từ cuộc thi Vietnam Idol danh...

Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Như một truyền thống, hàng năm Đoàn trường Cao đẳng Sài Gòn lại tổ chức một chương trình văn nghệ nhằm kỷ niệm cũng như tỏ lòng biết ơn đối với các giảng viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Hòa chung với không khí mang ý nghĩa của ngày 20/11, sau nhiều vòng thi, đêm chung kết văn nghệ diễn ra khá ấm cúng và trang trọng với sự góp mặt của hơn 300 sinh viên, giảng viên, nhân viên cũng như phụ huynh sinh viên Các tiết mục được các bạn sinh viên lọt vào chung kết đầu tư...